Kent Nishimura西村贤人翻弹摇滚经典Purple Rain - Prince

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Kent Nishimura西村贤人翻弹摇滚经典Purple Rain – Prince
  • 0

Kent Nishimura西村贤人翻弹摇滚经典Purple Rain – Prince

Kent Nishimura西村贤人翻弹摇滚经典Purple Rain – Prince。

Kent曾经翻弹并上传过这首歌曲,此次他又重新编排了一个新的版本。

《Purple rain》这首经典作品是1984年由美国摇滚乐歌手Prince发行同名电影原声专辑《Purple Rain》的歌曲,并获得奥斯卡最佳原声歌曲奖和格莱美奖。

调弦为Tuning : Bb G D G A D(变调夹置于1-4弦的三品位置)。

#G7th变调夹# #吉他#

Author: 吉他平方 编辑部