Kent Nishimura西村健斗吉他演绎The Christmas Song!

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Kent Nishimura西村健斗吉他演绎The Christmas Song!
  • 0

Kent Nishimura西村健斗吉他演绎The Christmas Song!

Kent Nishimura西村健斗吉他演绎The Christmas Song!

Tuning : C G D G C E 3capo

Jeffrey Yong Guitars

G7th Capo

Author: 吉他平方 编辑部