Iqbal Gumilar吉他指弹演绎帕赫贝尔经典D调卡农

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Iqbal Gumilar吉他指弹演绎帕赫贝尔经典D调卡农
  • 0

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎帕赫贝尔经典D调卡农

Iqbal Gumilar吉他指弹演绎帕赫贝尔经典D调卡农。

Iqbal又解释说严格意义上他弹奏的并不是D调卡农,因为变调夹在2品位置,所以实际上是C调卡农~。

#卡农# #D调卡农# #指弹吉他# #吉他# #指弹# #变调夹# #G7th变调夹#

 

Author: 吉他平方 编辑部