Alexandra Whittingham古典吉他演绎经典Menuet No.6, Op.11 (Fernando Sor)!

美豪音乐集团吉他平方官网 Guitar Square (Mega Music Group) Official > 品牌新闻 > Alexandra Whittingham古典吉他演绎经典Menuet No.6, Op.11 (Fernando Sor)!
  • 0

Alexandra Whittingham古典吉他演绎经典Menuet No.6, Op.11 (Fernando Sor)!

Alexandra Whittingham古典吉他演绎经典Menuet No.6, Op.11 (Fernando Sor)!

Alexandra会在疫情下宅家封闭期间录制一系列视频,这是其中的第八首。

~Alexandra是奥古斯丁古典吉他琴弦的合作艺人~

#Augustine古典吉他琴弦# #古典吉他# #吉他# #古典音乐#

Author: 吉他平方 编辑部